CREŞĂ

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

Obiective cadru:
 - Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
 - Realizarea unor corespondenţe ĩntre diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul ĩnconjurător (natură, artă şi viaţa socială);
 - Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
 - Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
 - Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
 - Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

Creşa BRITANNIA (în curs de autorizare, începând cu sept. 2018)

Creşa BRITANNIA ĩşi desfăşoară activitatea dupa curriculum naţional, cu predarea limbilor engleză şi germană.
Activităţi instructiv-educative conform programei

Domeniul Limba si comunicare

Obiective cadru:
 - Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de ĩnţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 - Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
 - Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 - Dezvoltarea capacităţii de a ĩnţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

Obiective cadru:
 - Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare ĩn societate; educarea abilităţii de a intra ĩn relaţie cu ceilalţi;
 - Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 - Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă)
 - Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii
 - Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român;
 - Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 - Ĩmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora ĩn scopul realizării unor produse simple;
 - Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

DOMENIUL ŞTIINŢE

Obiective cadru:
- Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
- Dezvoltarea capacităţii de a ĩnţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, ĩntrebuinţând un vocabular adecvat;
- Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice;
- Stimularea curiozităţii privind explicarea şi ĩnţelegerea lumii ĩnconjurătoare
- Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate;
- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi ĩnţelegere a mediului ĩnconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
- Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale
- Utilizarea unui limbaj adecvat ĩn prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul ĩnconjurător;
- Formarea şi exersarea unor deprinderi de ĩngrijire şi ocrotire a mediului ĩnconjurător, ĩn vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.

2
Copywright Britannia - Toate drepturile rezervate Britannia Cluj-Napoca, str. Galaxiei, nr 1 - BRITANNIA (ONG) cif 34868917 IBAN CECECJ0130RON0873384
www.facebook.com/BRITANNIA.RO